Имената трябва да съдържат само букви на кирилица (а-я), и да са между 2 и 20 символа.

Потребителското име може да съдържа само букви на латиница (a-z), цифри (0-9), _ (долна черта) или тире (-) и трябва да е между 5 и 30 символа.
Паролата трябва да е поне 7 символа. Не е препоръчително да се повтаря с паролата Ви от друг сайт.
+359
Въведеният номер трябва да е 9 цифрен. Пример: Ако Вашият номер е +359888000000, трябва да въведете 888000000.